Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Eurasian J Pulmonol: 11 (2)
Volume: 11  Issue: 2 - August 2009
Hide Abstracts | << Back
RESEARCH
1.Results of Tuberculin Skın Test Survey in Primary Schools in Sanlıurfa Rural
Elif Köse, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Hakim Çelik
Pages 47 - 53
AMAÇ: Şanlıurfa ilinin Ceylanpınar ilçesindeki ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinde BCG (Bacillus Calmette-Guerin) aşılama oranını, tüberkülin cilt testi (TCT) sonuçlarını, yıllık enfeksiyon riski oranını (YER) ve tüberküloz enfeksiyon prevalansını (EP) saptamayı amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Toplam 3512 çocuğa BCG taraması yapıldı ve tüberkülin cilt testi uygulandı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan öğrencilerin 1746 (%49.7)’si kız, 1766 (%50.3)’ü erkek ve yaş ortalamaları 7.82±1.12 yıl idi. Öğrencilerin 2279 (%64.9)’unda BCG skarı yoktu. 1176 (%33.5)’inde tek BCG skarı, 56 (%1.6)’sında iki BCG skarı ve 1 (%0.03) öğrencide üç adet BCG skarı saptandı. İlçede eğitim gören öğrencilerin 938 (%26.7)’inde köyde eğitim gören öğrencilerin ise 1341 (%38.2)’inde BCG skarı yoktu ve köydeki öğrencilerin aşılanma oranı ilçedeki öğrencilerden anlamlı düzeyde düşüktü (p<0.001). İlçedeki öğrencilerin tüberküloz EP %5.2 ve YER %0.7, köydeki öğrencilerin EP %1.6 ve YER %0.2 olarak saptandı.
SONUÇ: Çalışmamızda aşısız öğrenci oranının ülkemizdeki aynı yaş grubunda yapılmış birçok benzer çalışmalardaki aşısızlık oranlarından yüksek olduğu ve ilçenin henüz tüm yenidoğanın BCG ile aşılanması hedefinden oldukça uzak olduğu görüldü. İlçede ileriki yıllarda da bir sağlık sorunu olmaya devam edeceği görülen tbc ile mücadelede aşılama oranlarının arttırılabilmesi için sağlık hizmetlerinin bölgeye uygun olarak sunulması, tarama ve kontrol hizmetlerine önem verilmesinin gerekli olduğu kanısına varıldı.
AIM: In this study we aimed to evaluate Bacillus Calmette Guerin (BCG) vaccination rate, results of Tuberculin skin test (TST), annual infection risk (AIR) and tuberculosis infection prevalance (TIP) among the students in the first and second class of primary school in Ceylanpınar district of Şanlıurfa city.
MATERIAL-METHODS: Evaluation for BCG skar and application of TST were performed in 3512 students.
RESULTS: 49.7% (n=1746) of students were female and 50.3% (n=1766) were male and the mean age value was 7.82±1.12 years. Concerning BCG vaccine scar, 64.9% (n=2279) of children had no scar, whereas 33.5% (n=1176) had single scar, 1.6% (n=56) had two scars and 0.03% (n=1) had three scars. BCG scar was absent in 26.7% (n=938) of students living in district and 38.2% (n=1341) of students living in village and the vaccination rate among students living in village was significantly lower than that of students living in district (p 0.001). The tuberculosis infection prevalance (TIP) and annual infection risk for students living in distirct and village were 5.2% and 1.6%, 0.7% and 0.2%, respectively.
CONCLUSION: In our study ıt was detected that rate of students without vacination was higher than students within the same age group, involved in different studies in our country and ıt was far from the target for BCG vaccination among newborns in our district. As a conclusion, tb has been thought be a health problem and combat against tb will go on in the near future so as to increase vaccination rates. For this purpose, health services should be performed properly and screening and control procedures should be overrated.

2.Features of Tuberculous Pleural Effusion and Evaluation of Diagnostic Methods
Didem Görgün, Mesut Bayraktaroğlu, Funda Seçik, Füsun Şahin, Pınar Yıldız
Pages 54 - 60
Amaç: Tüberküloz plörezi, ülkemizde eksüdatif efüzyonun sık görülen bir nedenidir. Biz de özelliklerini ve tanı yöntemlerini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve yöntem: Çalışmamıza, tüberküloz plörezi tanısı konulan toplam 154 olgu (20 kadın, 134 erkek; yaş ortalaması 30.7 ± 15 yıl) alındı. Plevral efüzyon daha sıklıkla sağ tarafta (%55.8) saptandı. Olguların %7.8’inde parankim lezyonu plevral efüzyona eşlik etmekteydi. Olguların %96.8’inde (149/154) lenfosit hâkimiyeti vardı ve hepsinde eksuda karakterindeydi. Toplam 89 olgunun plevra sıvı ADA düzeyi değerlendirildi.
Bulgular: Seksen dokuz olgunun 86’sında ADA değeri 40’ın üzerindeydi (%96.6). Üç olguda (%3.4) ADA düzeyi 40 IU/L’nin altındaydı. ‹ki olgunun balgamında Löwenstein-Jensen besiyerinde M. tuberculosis üredi. Dört olguda, sıvıda kültür pozitifliği saptandı. Hiçbir olguda direkt bakı ile aside dirençli basil saptanmadı. Plevra biyopsisi yapılan 114 olgunun 100’ünde (%87.7) tüberküloz tanısı histopatolojik olarak kanıtlandı. Plevra biyopsisi 55 (%36) hastada ve ADA 41 (%27) hastada tek tanı yöntemi idi. Torasenteze bağlı olarak %9.1, plevra biyopsisine bağlı olarak %3.2 hastada pnömotoraks komplikasyonu gelişti. Plevra biyopsisinin tanısal olması ADA düzeyi (p<0.001) ve sıvı miktarı ile ilişkili idi (p=0.04).
Sonuç: Plevra biyopsisi, tüberküloz plörezi tanısında başarılı ve komplikasyon oranı az bir yöntem olarak kullanılmakla birlikte, sıvıda lenfosit hâkimiyeti saptanması ve ADA aktivitesi yüksekliğinden tanıya yardımcı yöntemler olarak yararlanılabilir.
Aim: Tuberculous pleurisy is a common cause of exudative effusions in our country. Our aim was to determine the features of tuberculosis pleural effusion and evaluate the diagnostic methods.
Material and methods: 154 (20 female and 134 male; mean age 30.7 ± 15 years) cases diagnosed as tuberculous pleurisy were included in our study. Pleural effusion was determined predominantly in the right side (55.8%). Parenchymal infiltration accompanied to the pleural effusion in 7.8% of the cases. Lymphocyte predominance was seen in 96.8% (149/154) of the cases and characterized as an exudate in all of them. Pleural fluid adenosine deaminase (ADA) levels were evaluated in 89 cases.
Results: ADA level was over 40 IU/L in 86 (96.6%) cases and under 40 IU/L in 3 (3.4%) cases. M. tuberculosis was isolated in Lowenstein culture of the sputum in 2 cases. Pleural fluid culture was positive in 4 cases. ARB positivity with direct examination wasn’t observed in any of the cases. Histopathological analysis confirmed tuberculosis diagnosis in 100 (87.7%) among 114 patients that have undergone pleural biopsy. Pleural biopsy and ADA level were the only diagnostic methods in 55 (36%) and 41 (27%) cases, respectively. Pneumothorax was seen as a complication due to thoracentesis in 9.1%, and due to pleural biopsy in 3.2% of patients. Diagnostic success of pleural biopsy was related to ADA level (p<0.001) and the amount of pleural fluid (p=0.04).
Conclusion: Although pleural biopsy has been used as a frequent and successful method with low complication rate, lymphocyte predominance and high ADA activity can be used as supportive methods in the tuberculous pleurisy diagnosis.

3.Comparison of Pulmonary Functions on Women Performing Different Sports
Elif Şıktar, Sedat Akar
Pages 61 - 65
Amaç: Farklı sporların akciğer fonksiyonları üzerine etkileri birbirinden farklılık göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı sporlarda yer alan kadın sporcular ve aynı yaş grubundaki kadın sedanterlerde spor yapmanın ve spor türünün akciğer fonksiyonları üzerinde etkisi olup olmadığını araştırmaktı.
Gereç ve yöntem: Çalışmada, yaşları 16-28 arasında değişen, elit sporcu veya sedanter üniversite öğrencileri (40 kadın sporcu ve 15 kadın sedanter) kullanıldı. Bir anket ile deneklerin spor yaşı, sigara içme durumu ve obstrüktif akciğer hastalığı olup olmadığı belirlendi. Dinamik akciğer fonksiyon testleri (FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75 ve PEF) bilgisayarlı spirometre ile ölçüldü. İstatistiksel analiz için ANOVA, ANCOVA ve Post Hock LSD testleri kullanıldı.
Bulgular: FEV1 değerinin bütün gruplarda sedanterlere göre anlamlı olarak yüksek bulunmasına (p<0,05) karşılık, spor branşları arasında akciğer fonksiyon değerleri açısından anlamlı farklılık görülmedi.
Sonuç: Egzersiz, inspirasyon ve ekspirasyon kaslarını geliştirerek akciğer fonksiyon değerleri üzerinde olumlu etki sağlar. Bu yüzden, bireylerin sedanter yaşam tarzı yerine aktif yaşam tarzını tercih etmeleri, akciğer fonksiyonları açısından önemlidir.
Aim: The effects of different sports on pulmonary functions differ from each other. The aim of the present study was to compare pulmonary functions in female athletes engaging in different sports and sedentary females of the same age.
Material and methods: Female university students, aged between 16 and 28, who are elite athletes or sedentary (40 female athletes and 15 sedentary females) served as subjects. Sport age, smoking status and status of obstructive lung diseases of the subjects were determined by an inventory. Dynamic lung function tests (FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75 and PEF) were measured by a computerized spirometer. For statistical analysis, ANOVA, ANCOVA and Post Hock LSD tests were used.
Results: There were no significant differences among all the sport groups, although all the sport groups had higher values than sedentary.
Conclusion: Exercise has positive effects on pulmonary functions by improving inspiration and expiration muscle. Therefore, in terms of pulmonary functions it is important for individuals to prefer active lifestyle instead of sedentary lifestyle.

4.Pneumomediastinum Cases Due to Non-traumatic Reasons
Ufuk Çobanoğlu, Mehmet Melek, Yeşim Edirne
Pages 66 - 74
Amaç: Toraks travması dışı nedenlerle meydana gelen pnömomediastinum, değişik etiyolojilere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, travma dışı nedenlerle pnömomediastinum gelişen olguların etiyolojileri, klinik seyirleri ve uygulanan tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: 2001–2008 yılları arasında göğüs travması dışı nedenlerle pnömomediastinum gelişen 19 olgunun verileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Uygulanan tedavi yöntemlerinin etkinlikleri arteryal kan gazı ve solunum fonksiyon testi ile değerlendirilmiştir. Veriler SPSS (versiyon 16.0) programında, zamana göre değişimi belirlemede Friedman testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. 1., 3. ve 7. günlerdeki solunum fonksiyon testi (SFT) parametreleri iki grup varyans analizi (Repeated measurement ANOVA) ile karşılaştırılmış ve varyans analizi sonrasında farklı grup ortalamalarını belirleme amacıyla Duncan çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. Karşılaştırmalarda p<0.05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Olguların 12’si erkek, 7’si kadındı. En sık pnömomediastinum nedeni mekanik ventilasyon uygulaması ve astım olarak belirlenmiştir. Olguların 13’ünde trakeostomi, tüp torakostomi ve ciltaltı kateter uygulaması yapılırken, altı olguda konservatif yaklaşım tercih edilmiştir. Ciltaltı kateter uygulanan hastalarda olduğu gibi konservatif olarak izlenen hastaların solunum fonksiyon testlerinde de başlangıç değerlerine göre 3. ve 7. günlerdeki düzelme istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bulunsa da, ciltaltı kateter uygulanan hastaların klinik olarak daha hızlı bir düzelme gösterdikleri görülmüştür.
Sonuç: Bu çalışma, ciltaltı kateter uygulamasının hızlı hava dekompresyonu ile hastanın kliniğinin düzelmesine yardımcı olduğunu ve mekanik ventilasyona bağlı pnömomediastinum gelişen olgularda trakeostomi uygulamasının mediastinal dekompresyon yaratarak normal ventilasyon sağlanmasına katkıda bulunduğunu göstermiştir.
Aim: Pneumomediastinum due to non-traumatic reasons develops as a result of various etiologies. In this study, we aimed to compare the etiologies, clinical courses and the effectiveness of treatment modalities in pneumomediastinum cases resulting from non-traumatic reasons.
Materials and methods: The data of 19 cases with non-traumatic pneumomediastinum were evaluated retrospectively between 2001 and 2008. The effectiveness of treatment methods were evaluated by arterial blood gas and pulmonary function test. The data was analyzed by SPSS (version 16.0) using Friedman test to determine the change according to the time. Pulmonary function test (SFT) parameters on first, third and seventh days were compared with two group’s variance analysis (Repeated measurement ANOVA) and after variance analysis, Duncan multiple comparison test was performed to determine the different group means. In comparisons, a p value of <0.05 was considered to be statistically significant.
Results: The cases consisted of 12 male and 7 female patients. The most frequent reasons of pneumomediastinum were found to be mechanical ventilation and asthma. While tracheostomy, tube thoracostomy and subcutaneous catheterization were performed in 13 of the cases, conservative approach was preferred in 6 cases. Although pulmonary function test results of the patients with subcutaneous catheter and the ones followed conservatively showed statistically significant improvement at third and seventh days compared to the initial values (p<0.05), it was noticed that the patients with subcutaneous catheter showed a faster clinical improvement.
Conclusions: This study demonstrates that subcutaneous catheterization helps to improve the clinical status of the patient via rapid air decompression and tracheostomy application contribute to obtain normal ventilation by providing mediastinal decompression in cases with pneumediastinum due to the mechanic ventilation.

5.The Diagnosis and Treatment of Traumatic Sternal Fractures
Ümit Aydoğmuş, Yaşar Sönmezoğlu, Celalettin İbrahim Kocatürk, Levent Cansever, Servet Özdemir, Mehmet Ali Bedirhan
Pages 75 - 77
Amaç: Travma sonrası ölümlerin yaklaşık %25’i toraks yaralanmalarına bağlıdır. Sternum fraktürleri (SF), künt toraks travmaları sonrası %3-8 oranında görülür. Çalışmamızın amacı olguların ışığında SF’nin tanı ve tedavisini gözden geçirmekti.
Gereç ve yöntem: Bu çalışmada 17 SF’li hastanın bulguları retrospektif olarak incelendi; etiyoloji, semptomlar ve bulgular, eşlik eden yaralanma, miyokard hasar bulguları, görüntüleme yöntemleri, tedavi şekilleri araştırıldı.
Bulgular: Olgularımızda en sık rastlanılan neden yüksekten düşmeydi (%58.8, n=10). Fraktür genellikle korpus sternumun orta kesimindeydi (n=10). İki hastada ise hem korpus orta kısım fraktürü hem de manibrum fraktürü vardı. Tüm fraktürler transversti. Eşlik eden travmalar, 2 olguda kot fraktürü, 1 olguda kafa travması, 1 olguda ekstremite fraktürü şeklindeydi. Ağrı ve hassasiyet tüm hastalarda bulunmasına rağmen krakman sadece üç hastada mevcuttu. Kardiyak enzimler üç hastada yüksek saptandı ve takipte gerileme görüldü. Bir hastada toraks dışı organ yaralanması eşlik ediyordu. İki hastada sternal fiksasyon uygulandı; birinde deplase sternum, diğerinde multipl kot fraktürlerinin eşlik etmesi nedeniyle göğüs ön duvarı stabilizasyonunda ciddi bozukluk vardı. Multipl kot fraktürlerinin eşlik ettiği olgu, böbrek yetmezliği nedeniyle postoperatif kaybedildi. SF’lerin tedavisi, şiddetli derecede yerinden oynamış sternumun ve yelken göğsün eşlik ettiği nadir olgular dışında, kot fraktürleri gibidir ve ağrı kontrolü ile pulmoner hijyenden ibarettir. Olgularımızın çoğu invazif girişim olmaksızın takip edildiler (%88.2, n=15). Üç hastamızda kardiyak enzimler yüksek bulundu, ancak hemodinamik bulguları stabildi.
Sonuç: Hemodinamik anstabil hastalarda, EKG’de değişiklik olanlarda ve kardiyak enzim yüksekliklerinde, miyokard yaralanması göz önünde bulundurulmalıdır.
Aim: Thoracic injury is responsible for the 25% of deaths following travma. Sternal fractures (SF) are seen like 3-8% after blunt thoracic trauma. The aim of our study is to discusse the diagnosis and treatment of SF by the data obtained from these patients.
Material and methods: In our study we retrospectively analyzed 17 patients with SF; etiology, symptoms, clinical findings, coexisting poundings, myocardial injury findings, imaging methods and treatment modalities were inspected.
Results: Most common cause for SF in our cases were falling down from a high place (58.8%, n=10). SF was most commonly located in the middle of corpus sterni (n=10). In two patients both middle of corpus sterni and manibrium were fractured. All the fractures were transversely located. Coexisting poundings were rib fractures in 2, carnial trauma in 1 and extremity fracture in 1 patient. Although pain and sensitivity were seen in all patients, crackle was seen in only 3 patients. Cardiac enzyme profiles were elavated in 3 patients which decreased in the follow up. There was an organ pounding outside the thoracic cavity in 1 patient. Sternal fixation was applied to 2 patients. One had deplaced sternum and the other had a stabilization defect in the anterior chest wall due to multiple rib fractures. The case with multiple rib fractures died after surgery due to renal failure. Treatment of SF, is same as in rib fracture and consists of pain control and pulmonary hygiene. Severe deplaced sternum and SF with flail chest are rare cases and require additional treatment. Most of our cases were followed up without an invasive intervention (88.2%, n=15). Cardiac enzymes were elevated in 3 patients but they were all hemodynamically stable.
Conclusion: For the hemodynamically unstable patients, with changes in ECG, and elavated cardiac enymes, myocardial pounding should be kept in mind.

CASE REPORT
6.Mediastinal Ganglioneuroma: A case report
Gülfidan Çakmak, Mustafa Yenigün, Kürşat Ahmet Bozkurt, Büge Öz, Zuhal Aydan Sağlam, Tayyibe Saler
Pages 78 - 80
Elli beş yaşındaki bir erkek hastanın akciğer grafisinde, sağ üst alanda paratrakeal yerleşimli, homojen opasite artışı, toraks tomografisinde posterior mediastende kitlesel lezyon izlendi. Histopatolojik incelemede ganglionörom saptandı. Erişkin yaşa kadar tanı almaması ve nadir görülen bir selim tümör olmasından dolayı, literatür bilgileri eşliğinde sunulmaktadır.
Chest X-ray examination of a 55-year old man, revealed homogenous opacity at right superior paratracheal region and posterior mediastinal mass was detected at thorax tomography. Histopathologic evaluation demonstrated ganglioneuroma. Since it it is an unusual benign tumor which goes undiagnosed until adult ages, this case is presented with accompanying literature.

7.Pulmonary Thromboembolism in a Case with Intracerebral Hemorrhage
Gamze Kırkıl, Figen Deveci, Teyfik Turgut, Suat Türkoğlu, Mehmet Hamdi Muz
Pages 81 - 83
İntraserebral hemorajisi (İSH) olan ve sonradan derin ven trombozu (DVT) ve/veya pulmoner emboli (PE) gelişen hastalarda terapötik yaklaşım oldukça sıkıntılıdır. Bu yazıda PE oluşumuyla sonuçlanan İSH’lı bir olguya terapötik yaklaşım sunulmuştur. Hipertansif atak sonrası İSH gelişen 46 yaşındaki erkek hastada kraniotomi ile hematom boşaltılmasını takiben sol alt ekstremitede DVT gelişti. Başlanan düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisinin 4. gününde solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine çekilen toraks BT’de sol ana pulmoner arter distal segmenter dalında lümen içinde trombüs ile uyumlu görünüm tespit edildi. Bunun üzerine hastaya düşük doz fraksiyone edilmemiş heparin (UFH) (5000 U 331) başlandı. Takiplerinde klinik ve laboratuar bulguları düzelen hasta antikoagülan tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. İSH’lı olgularda gelişen PE’de düşük doz UFH tedavisi bir seçenek olabilir.
Patients with intracerebral hemorrhage (ICH) who subsequently develop deep vein thrombosis (DVT) and/or pulmonary embolism (PE) present a difficult therapeutic dilemma. We herein report the therapy of PE in a case with ICH. A 46-year-old man with ICH after an hypertension attack underwent craniotomy for discharging the hematoma. After operation DVT occured on his left leg. On the 4th day of low molecular weight heparin therapy, respiratory distress appeared, and CT scan of thorax showed a thrombus on the distal segmentary branch of the left main pulmonary artery, so low dose unfractioned heparin (UFH) (5000 U tid) started. During follow period clinical and laboratory findings improved and the patient discharged by ordering anticoagulant therapy. Low dose UFH therapy can be an alternative in patients who develop PE after ICH.

8.A Rare Cause of Hemoptysis
Abdullah Çiftçi, Levent Özdemir, Osman Nuri Hatipoğlu, Tuncay Çağlar
Pages 84 - 87
Hemoptizi solunum sisteminden öksürükle beraber kan gelmesidir. Sık nedenleri akut bronşit, bronş kanseri, bronşektazi, akciğer tüberkülozu, akciğer embolisi, pnömonidir.
Altmış yedi yaşında erkek hasta melena ve hematemez yakınması ile peptik ülser tanısı ile gastroenteroloji kliniğinde takip edilirken hemoptizi gelişmesi üzerine konsülte edildi. Özgeçmişinde diyabet, hipertansiyon ve 3 yıl önce koroner baypas operasyonu mevcuttu. Akciğer grafisinde sağ akciğer parakardiyak alanda homojen, düzgün sınırlı 535 cm’lik lezyon saptandı. Toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ akciğerde kalbe bası yapan tromboze sıvı koleksiyonu ve akciğer fistülizasyonu gözlendi.
Kalp damar cerrahisi tarafından operasyona alınan, koroner baypas operasyonunda konulan safen greftinin rüptürü sonucu sağ akciğere fistülizasyonu ile ortaya çıkan nadir bir hemoptizi nedeni olarak olgumuzu sunmaya uygun bulduk.
Hemoptysis is a bleeding in the respiratory system together with a cough. Common causes of hemoptysis are bronchitis, lung cancer, bronchiectasis, pulmonary tuberculosis, pulmonary embolism and pneumonia.
A 67-year old patient was diagnosed to have pepticulcus who was suffering from melana and hematemesis, and then hemoptysis developed while he was being treated in gastroenterology clinic. Because of this, we consultated him. In his case history, diabetes, hypertension, and a coronary bypass operation 3 years ago were available. In the chest radiograph, a homogenous and smooth-edged lesion sized 535 cm was observed on the periphery of the right lung. In the computerized tomography, lung fistulization and thrombosed fluid collection that is making pressure on the heart was observed on the right lung.
The patient was operated in the cardiovascular surgery, and as a result of the rupture of the saphen graft that was placed during the bypass operation, right lung fistulization and hemoptysis developed. Thus, we found it appropriate to present this case as a rare cause of hemoptysis.

9.A Tracheopathia Osteoplastica Case Simulating Asthma
Aydın Yılmaz, Pınar Ergün, Yurdanur Erdoğan, Ülkü Yılmaz Turay, Çiğdem Biber, Bülent Çiftçi, Ezgi Hacıkamiloğlu, Yetkin Ağaçkıran
Pages 88 - 90
Trakeopatia osteoplastika (TO), trakea ve ana bronş mukozasında normal epitelle kaplı, değişik sayıda irregüler kemiksi ve kıkırdak benzeri nodüller ile karakterize, nadir görülen bir hastalıktır. Genellikle asemptomatik seyreder. Astım benzeri yakınmaları olan 42 yaşındaki kadın hasta, toraks bilgisayarlı tomografide (BT) izlenen trakeal kalsifikasyon ve kontur düzensizliği nedeniyle bronkoskopik incelemeye alındı. Hava yollarında izlenen lezyonlardan alınan biyopsi örneklerinin histopatolojik incelemesi ile TO tanısı alan olgumuz, nadir görülmesi ve astımı taklit etmesi nedeniyle, literatür incelenerek sunulmaktadır.
Tracheopathia osteoplastica (TO) is characterized by variable numbers of irregular, bony and cartilaginous excrescences of the tracheal and main bronchus mucosa, covered by normal epithelium. The disease is usually asymptomatic. A 42-year old woman suffering from asthma like symptoms underwent bronchoscopic evaluation, as her thorax CT revealed calcification and irregular contours in the tracheal wall. Histopathological examination of the biopsy specimens revealed TO. This rarely seen case which mimics asthma is presented with the review of the literature. 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale