Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Eurasian J Pulmonol: 12 (3)
Volume: 12  Issue: 3 - December 2010
Hide Abstracts | << Back
REVIEW ARTICLE
1.Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Pulmonary Hypertension
Nesrin Kıral
Pages 101 - 111
Pulmoner hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) sık görülen bir komplikasyonudur. KOAH’a bağlı olarak gelişen pulmoner hipertansiyon genellikle hafif-orta derecededir. Buna karşılık, şiddetli KOAH’lı hastaların %5-10’unda ciddi pulmoner hipertansiyon görülebilmektedir. KOAH’lı hastaların küçük bir bölümünde, ortalama pulmoner arter basıncının >35-40 mmHg olması şeklinde tanımlanan “orantısız” pulmoner
hipertansiyon ve belirgin dispne ile yorgunluğu açıklayamayan nispeten korunmuş akciğer fonksiyonu vardır. KOAH’lı hastalarda pulmoner hipertansiyon kötü prognoz ile
ilişkilidir.
KOAH’taki pulmoner hipertansiyonun nedeni genellikle hipoksik pulmoner vazokonstrüksiyon olarak görülmektedir. Son yıllarda, KOAH’ta pulmoner hipertansiyonun sellüler ve moleküler patofizyolojisi konusuna duyulan ilgi artmıştır. En çarpıcı bulgular vasküler endotelyal hücreler ve bu hücrelerden salınan endojen mediatörlerdir. KOAH’ta vasküler yeniden yapılanma (remodelling) pulmoner arter basıncındaki artışın başlıca nedenidir.
Günümüzde KOAH’ta pulmoner hipertansiyon için spesifik ve etkili bir tedavi yoktur. Etkili tedavide uzun süreli oksijen tedavisine başlama zamanı önemlidir. KOAH’lı hastalarda pulmoner hipertansiyonun etkili tedavisi için terapötik ajanlar üzerinde yapılacak araştırmalara hâlâ ihtiyaç vardır. Bu derlemede, KOAH’taki pulmoner hipertansiyonun patofizyolojisi ve tedavisi konuları güncel bilgiler ışığında yeniden gözden geçirilmektedir.
Pulmonary hypertension (PH) is a common complication of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The increase in pulmonary artery pressure (PAP) is often mild to moderate. However, 5-10! of patients with advanced COPD may suffer from severe pulmonary hypertension. A small proportion of COPD patients may present with ‘‘out-of-proportion"" PH, defined by a mean PAP >35-40 mmHg and a relatively preserved lung function that can not explain prominent dyspnea and fatigue. In patients with of COPD, PH is associated with bad prognosis.
The cause of pulmonary hypertension in COPD is generally assumed to be hypoxic pulmonary vasoconstriction. Recently, interest in the cellular and molecular aspects of the pathophysiology of PH in COPD has increased. The most striking finding is the role of vascular endothelial cells and endogenous mediators released by these cells. Pulmonary vascular remodelling in COPD is the main cause of increase in pulmonary artery pressure.
At the present, there is no specific and effective treatment for this condition in COPD. The timing of initiation of long-term oxygen therapy is important for the effective management of PH in COPD. Research on therapeutic agents for the effective treatment of PH is still needed in the management aspect of patients with COPD. This review focuses on the recent advances in our understanding of the pathophysiology and treatment of PH in COPD.

RESEARCH
2.Evaluation of 550 Days of a Newly Established Thoracic Surgery Clinic in Bingöl and the First Attempt for Lung Cancer Diagnosis and Treatment
Hüseyin Melek, İdris Baluken, Elif Torun, Melih Eray Kaplan, Necla Cengiz, Remzi Arslan, Mihriban Gürbüzel
Pages 112 - 118
Amaç: Bingöl Devlet Hastanesi’nde Eylül 2007 tarihinde yeni kurulan göğüs cerrahisi kliniğinde yapılan operasyonlar ve sonuçlarının sunulması amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Eylül 2007 ile Mart 2009 tarihleri arasında göğüs cerrahisi kliniğine yatırılarak tedavi edilen hastalar ret- rospektif olarak incelendi. Bu dönemde kliniğimize 189 hasta yatırıldı. Hastaların 27’sine torakotomi, üçüne mediastinoskopi, üçüne videotorakoskopi, 45’ine tüp torakostomi, yedisine bronkoskopi, beşine göğüs duvarı benign kitle eksizyonu, ikisine trakeostomi ve sekizine diğer ameliyatlar yapıldı. Beş hastaya tomografi eşliğinde transtorasik ince iğne aspirasyon (TTİA) biyopsisi uygulandı.
Bulgular: Torakotomi uygulanan dört hastaya cerrahi anatomik akciğer rezeksiyonu (ikisine küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısıyla lobektomi ve lenf nodu diseksiyonu, birine bronşektazi, birine ateşli silah yaralanması nedeniyle) yapıldı. Kist hidatik hastalığı için iki hastaya kistotomi ve kapitonaj uygulanırken, altı hastaya pnömotoraks için, iki hastaya tüberküloz ampiyem ve plevral kalınlaşma nedeniyle total dekortikasyon, bir hastaya yabancı cisim aspirasyonu, iki hastaya diyafragma eventrasyonu, üç hastaya tanısal torakotomi ve sekiz hastaya diğer nedenlerle torakotomi uygulandı. Kliniğimizde tüp torakostomi, 45 hastanın 24’üne spontan pnömotoraks, 18’ine travmatik, üçüne diğer nedenlerle uygulanmıştı. TTİA yapılan dört hastaya akciğer karsinomu tanısı konuldu. Operasyon uygulanan hastalarımızın üçünde komplikasyon gelişti (bir uzamış hava kaçağı, bir pnömotoraks, bir hemoraji). Hiçbir hastada mortalite görülmedi.
Sonuç: Yeni kurulan göğüs cerrahisi kliniğinde, akciğer kanseri de dahil olmak üzere, birçok hastalığın cerrahi tanı ve tedavisi yapılmıştır. Uygun hastalara hem tanı hem de tedavi sağlanması, hastaların sağlık hizmetine ulaşabilirliğini artıracağı gibi, büyük şehirlerdeki sağlık merkezlerindeki yığılmaları da azaltacaktır.
Aim: To report results of procedures performed in the newly (September, 2007) established Bingöl State Hospital Thoracic Surgery Clinic.
Material and methods: Patients treated in our thoracic surgery clinic between September 2007 and March 2009 were retrospectively evaluated. During this period, 189 patients were treated. Procedures performed were as follows: 27 thoracotomies, three mediastinoscopies, three videothoracoscopies, 45 tube thoracostomies, seven bronchoscopies, five chest wall resection due to benign chest wall tumor, two thracheostomies and eight others. Trans-thoracic needle aspiration biopsy (TTNAB) with guidance of computerized tomography was obtained in five patients.
Results: Among thoracotomy performed patients, anatomic lung resection was made in four patients (due to bronchiectasis in one, gun injury in one and due to non-small cell lung cancer, with lymph node dissection in two). Cystotomy-capitonnage to treat hydatid lung disease in two and decortication to treat empyema and pleural thickening secondary to tuberculosis in two were performed through a thoracotomy. Causes of thoracotomy were pneumothorax in six, foreign body aspiration in one, diaphragmatic eventration in two and other causes in eight patients. Diagnostic thoracotomy was performed in three patients. Among 45 tube thoracostomy performed patients, causes were as follows; spontaneous pneumothorax in 24, traumatic pneumothorax in 18 and other causes in three patients. In TTNAB performed four patients diagnosis was lung cancer. Complication was discovered in three patients (prolonged air leak in one, pneumothorax in one and hemorrhage in one). No mortality was seen.
Conclusion: In this newly established thoracic surgery clinic, various diseases including lung cancer could be diagnosed and treated. Performing diagnostic and therapeutic procedures in peripheral thoracic surgery clinics, makes healthcare more available for patients besides decreasing patient load of hospitals located in bigger cities.

3.Smoking Habits of the Teachers and Their Opinion About the New Law
Funda Coşkun, Mehmet Karadağ, Ahmet Ursavaş, Ercüment Ege
Pages 119 - 124
Amaç: Sigara, ülkemizin hâlâ en önemli sağlık sorunlarından biridir. Çalışmamızda amacımız, Bursa ilindeki öğretmenlerin sigara içme düzeylerini ve ülkemizde uygulanmaya başlayan kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan yasa konusundaki düşüncelerini saptamaktı.
Gereç ve Yöntem: Bursa ilindeki tüm okullara 22 soruluk anket formları dağıtıldı. Anket formlarını 3519’u erkek (yaş ortalaması 40.6±0.1), 4772’si kadın (yaş ortalaması 34.9±0.1), toplam 8291 öğretmen yanıtladı.
Bulgular: Erkek öğretmenlerin %33.6’sı sigara içerken kadın öğretmenlerde sigara içme oranı %25.4’tü. “19 Mayıs 2008’de yürürlüğe giren Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun gereğince kamuya açık kapalı alanlarda sigara
içilmesinin yasaklanması hakkında ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki soruya öğretmenlerin %75.8’i çok gerekli bir yasa yanıtını verirken, %14.3’ü yasayı gereksiz bulduğunu belirtti.
Sonuç: Sigara içen öğretmenlerin, içmeyen öğretmenlere göre yasaya bakışları olumsuzdu. Bu nedenle, gerek sigara bırakmaları gerekse yasanın en önde gelen uygulayıcılarından olmaları için gerekli eğitimlerin ve desteğin öğretmenlerimize verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Aim: Smoking is still one of the most important health problems of our country. The aim of our study was to identify the level of smoking habits of the teachers in the city of Bursa and find out their opinion about the law prohibiting smoking in closed areas.
Material and Methods: A questionnaires containing 22 questions were distributed to all schools in Bursa. These questionnaires were answered by a total of 8291 teachers, composed of 3519 men (mean age 40.6±0.1) and 4772 women (mean age 34.9±0.1).
Reults: Smoking ratio is 33.6% for male teachers and 25.4% for female teachers. The question “what do you think about the prohibition of smoking in closed areas in accordance with the law about Prevention and Control of Smoke Products Damage
that just has came into force on 19 May 2008” was answered as a very necessary law by 75.8% and as an unnecessary law by 14.3% of the teachers.
Conculation: As a result, the aspects of the smoker teachers were unfavorable compared to the non-smoker teachers. Consequently, we think that essential education and support should be given to our teachers, both to quit smoking and to being one of the
foremost implementers of the law.

4.Isolation of Mycobacterium tuberculosis in Induced Sputum and Bronchial Lavage in Tuberculous Pleurisy
Nur Dilek Bakan, Gülcihan Özkan, Mehmet Bayram, Aygün Gür, Güngör Çamsarı, Reşat Kendirlinan
Pages 125 - 128
Giriş ve amaç: Plevra tüberkülozlu çoğu hasta spontan balgam çıkaramadığından,
tüberküloz plörezide spontan balgam kültürlerinde Mycobacterium tuberculosis üreme oranı düşüktür. Plevral tüberkülozda balgam indüksiyonunun yanı sıra bronş lavajı yapılarak daha yüksek oranda M. tuberculosis izole edilip edilemeyeceğinin anlaşılması için, prospektif olarak bu çalışma planlandı.
Gereç ve yöntem: Histopatolojik olarak tüberküloz plörezi tanısı almış hastalar, tüberküloz tedavisi başlanmadan çalışmaya alındı. Hastalara ultrasonik nebülizatör ile %3 NaCl kullanılarak balgam indüksiyonu yapıldı. Ardından, 2-24 saat sonra da bronkoskopi uygulandı.
Bulgular: Ardışık 58 hasta (13 kadın, 45 erkek) çalışmaya alındı. Balgam indüksiyonu sonucu 51 hasta (%88) balgam verdi. ARB yayma pozitifliği 51 indükte balgamın birinde elde edilirken, 58 bronş lavajının sadece birinde elde edildi. Spontan balgam veren 27
hastadan birinin (%3.7) kültürü pozitif bulundu. Elli bir indükte balgamın 11’i (%21.6), 58 bronş lavajının ise yedisi (%12.1) kültür pozitifti. İndükte balgam ile bronş lavajı kültür pozitifliği arasında fark saptanmadı (p=0.125). İndükte balgam kültürü negatif kalan sadece bir hastada bronş lavajı kültürü pozitif saptandı. Solunum yolu örneklerinin üçünün kültür sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, 13 hastada (%22.4) kültür sonuçları pozitif bulundu. Bu hastaların sadece %39’unun (5/13) akciğer grafisinde parankim lezyonu izleniyordu. Kültür pozitifliği ile akciğer grafisinde parankim lezyonu varlığı arasında ilişki saptanmadı (p=0.116).
Sonuç: Çalışmamız, tüberkülozun plevral formunda parankim lezyonu olmasa bile, hastaların ev içi temaslılarının taranması, hastalara bulaştırıcılık ve alması gereken önlemler konusunda bilgi verilmesi gerektiğini düşündürmüştür. Bronkoskopinin plevral
tüberkülozda yayma veya kültür pozitif örnek elde etmede balgam indüksiyonuna bir üstünlüğü ve katkısı yoktur.
Background and aim: Patients with pleural tuberculosis are not able to expectorate sputum spontaneously, thus growth of Mycobacterium tuberculosis in cultures of spontaneous sputums low.
Material and methods: Patients with histopathologically proven pleura tuberculosis were recruited in the study before the tuberculosis treatment. Sputum induction was performed with ultrasonic nebulizer using 3% NaCl. Bronchoscopy was
performed 2-24 hours later.
Results: Consecutive 58 patients (13 female, 45 male) were recruited. Fifty-one patients (88%) provided sputum after induction. Smears were positive in one of 51 induced sputum and one of 58 bronchial lavage samples. Culture of spontaneous sputum was positive in one of 27 patients. Eleven (21.6%) of 51 induced sputum and seven (12.1%) of 58 bronchial lavage were culture positive. No difference was found between induced
sputum and bronchial lavage culture results (p=125). When all respiratory specimens evaluated together, positive culture result was obtained in 13 patients (22.4%). Only 39% (5/13) of these patients had parenchymal lesion on chest X-ray. No association
was found between parenchymal lesion on chest x-ray and positive culture result (p=0.116).
Conclusion: The findings of this study showed that even when there is no associated parenchymal lesion in pleural form of tuberculosis, household contacts of patients should be investigated and patients should be informed about transmission and protective measures. Bronchoscopy has no superiority or no contribution to induced sputum in order to obtain smear or culture positive samples.

5.The Change of Antituberculosis Drug Resistance Rate in Edirne Region in 1996 and 2006
Gökhan Perincek, Erhan Tabakoğlu, Metin Otkun, Levent Özdemir
Pages 129 - 133
Amaç: İlimizde 1996 ve 2006 yılları arasında antitüberküloz ilaç direnç oranındaki değişimi saptamak.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya, 1996 ve 2006 yıllarında Mycobacterium tuberculosis üremesi saptanan hastalar alındı. İzoniazid, rifampisin, etambutol, streptomisin ve çoklu ilaç direnci saptanan hastaların bilgileri, SPSS 15 veri tabanına yüklendi ve istatistiksel inceleme yapıldı.
Bulgular: Yapmış olduğumuz çalışmada; 1996 yılında 70 hastada Mycobacterium tuberculosis üremesi saptandı. Bunlardan 21’inde izoniazid, 8’inde rifampisin, 7’sinde etambutol, 27’sinde streptomisin ve 5’inde çok ilaca direnç saptandı. 2006 yılında ise; 47 hastada Mycobacterium tuberculosis üremesi saptandı. Hastaların
11’inde izoniazid, 4’ünde rifampisin, 1’inde etambutol, 2’sinde streptomisin ve 3’ünde çok ilaca direnç saptandı. Dirençli değişimi karşılaştırıldığında; izoniazid dirençli hasta sayısının 21’den 11’e (%30’dan %23.4’e), rifampisin dirençli hasta sayısının 8’den
4’e (%11’den %8.5’e), etambutol dirençli hasta sayısının 7’den 1’e (%13’ten %2.1’e), streptomisin dirençli hasta sayısının 27’den 2’ye (%39’dan %4.3’e) ve çok ilaca dirençli hasta sayısının da 5’ten 3’e (%7’den %6.4’e) gerilediği saptandı.
Sonuç: İlimizde on yıllık süre zarfında antitüberküloz ilaç direncinde; izoniazid, rifampisin, etambutol ve çok ilaca direnç de ista- tistiksel olarak anlamlı bir düşüş olmazken, streptomisin direncindeki düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).
Objective: To establish the change in the ratio of the antituberculosis drug resistance in Edirne region between 1996-2006.
Materials and Methods: The patients, who were detected with Mycobacterium tuberculosis proliferation in the cultures, were enrolled to the study between 1996-2006. The patients, who were diagnosed with isoniazid, rifampicin, ethambutol, streptomycin and multi-drug resistance were selected and their data of was uploaded to SPSS software in order to perform statistical analysis.
Results: We found the Mycobacterium tuberculosis proliferation of cultures in 70 patients in 1996, where 21 patients had isoniazid, 8 patients had rifampicin, 7 patients had ethambutol, 27 patients had streptomycin, and 5 patients had multi-durg resistance. In 2006, Mycobacterium tuberculosis proliferation was established in 47 patients. Of these, 11 patients had isoniazid, 8 had rifampicin, one patient had ethambutol, 2 patients had streptomycin and 3 patients had multi-durg resistance. We compared the changes in the resistance figures and found a decrease of drug resistance as follows: in isoniazid, from 21 patients (30%) to 11 patients (23.4%); in rifampicin, from 8 patients (11%) to 4 patients (8.5%); in ethambutol, from 7 patients (13%) to one patient (2.1%); in streptomycin, from 27 patients (39%) to 2 patients (4.3%); in multi- drug, from 5 patients (7%) to 3 patients (6.4%).
Conclusion: Although statistically significant decrease of drug resistance was not found in isoniazid, rifampicin, ethambutol and multi-drug, a significant drug resistance was estabished in streptomycin in Edirne region during the 10 years period.

6.The Asthma and Allergic Symptom Prevalance in 20-44 Age Group in Rural Area of Şanlıurfa
Elif Köse, Özlem Yazıcıoğlu Moçin
Pages 134 - 138
Amaç: Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa’nın kırsal bir bölgesinde astım ve alerjik semptomların prevalansını saptamak, elde edilen verileri değerlendirmek ve Türkiye’nin değişik bölgelerinden bildirilen prevalans sonuçlarını gözden geçirmektir.
Gereç ve yöntem: 185 ev ziyareti yapılmış, toplam 370 kişiye yüz yüze görüşme tekniği ile sosyodemografik özelliklerini inceleyen ve Europen Community Respiratory Health Survey (ECRHS) anketinden oluşan toplam 20 soru sorulmuştur.
Bulgular: Katılanların 279’u (%75.4) kadın 91’i (%24.6) erkek ve yaş ortalaması 29.84±7.78 idi. Şimdiki astım, kümülatif astım ve astım benzeri semptom prevalansı sırasıyla %1.62, %2.7, %11.08, alerjik rinit, alerjik dermatit ve ailesel atopi sıklığıysa sırasıyla %17.3, %7.3, %17.02 olarak saptandı. Çalışma popülasyonunda nefes darlığıyla birlikte olan hırıltılı solunum sıklığı %11.9, üst solunum yolu infeksiyonu olmaksızın hırıltılı solunum sıklığı %8.9, nefes darlığıyla uykudan uyanma sıklığı %11.9 ve öksürükle uykudan uyanma sıklığı %18.9 olarak bulundu. Cinsiyet, yaş, eğitim, ailesel atopi öyküsü ve yaşanılan evin koşulları, astım ve alerjik semptom prevalansı görülme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (p>0.05). Astım semptomlarının görülme sıklığı pasif sigara içenlerde içmeyenlere göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p= 0.006). Son bir yıl içinde 37 (%11.9) kişi nefes darlığı ve wheezing semptomları nedeniyle hastane başvurmuş ve 10’u (%2.7) bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmişti. Yirmi üç (%6.2) kişinin şikayetleri nedeniyle ortalama 5.22±3.33 gün işgücü kaybının olduğu belirlendi.
Sonuç: Çalışmamızda Şanlıurfa kırsalında astım prevalansı ülkemizde bildirilen düşük prevalans oranlarıyla uyumlu bulunmuş ve astımın toplumda işgücü kaybına da yol açabilen hastalıklardan biri olduğu sonucuna varılmıştır.
Objective: The aim of this study was to determine the prevalence of asthma and allergic symptoms of a rural area in Sanlıurfa, to evaluate the data obtained and to review the prevalences reported from different parts of our country.
Method: 185 home visits were made, 370 cases were interviewed by face to face technique. 20 questions concerning sociodemographic features, obtained from European Community Respiratory Health Survey inquiry, were asked.
Results: 279(75.4%) were female, 91(24.6%) were male and mean age value was 29.8±7.7 years. The prevelance of current asthma, cumulative asthma and asthma-like symptoms were 1.62%, 2.7%, 11.08%, respectively. The frequencies of allergic rhinitis, allergic dermatitis and familial atopy were 17.3%, 7.3% and 17.02%,respectively. Wheezing with breathlessness, wheezing in the absence of upper respiratory tract infection, waking up with shortness of breath and waking up with cough were detected in 11.9, 8.9, 11.9 and 18.9% the study population respectively. There was no significant relation between the prevalence of asthma like symptoms and gender, age, education, familial history of asthma and in-house conditions (p>0.05). Asthma-like symptoms were more frequent among the passive-smokers (p=0.006).37(11.9%) cases referred to hospital with dyspnea and wheezing symptoms within last year and 10(2.7%) cases were examined by a chest specialist. 23(6.2%) cases declared to have a mean of 5.2±3.3 days loss of work due to symptoms.
Conclusion: In this study, the reported prevelance of asthma in a rural area Sanlıurfa was found to be similar to the prevelance of asthma in our country and it was decided that asthma was one of the diseases causing loss of working days in the society.

CASE REPORT
7.The Contribution of Combined Resection to Survival in a Patient With Non-Small Cell Lung Carcinoma Which Has Solitary Synchronous Cranial Metastasis
Evrim Eylem Akpınar, Erkmen Gülhan, Hakan Sabuncuoğlu, Meral Gülhan
Pages 139 - 143
Küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastaların üçte birinde beyin metastazı görülür. Beyin metastazlı hasta tedavi edilmezse nörolojik semptomlar hızla ilerler ve ortalama sağkalım iki aydır. Seçilmiş bir hasta grubunda akciğer ve beyne cerrahi tedavi yaklaşımı ile uzun sağkalım elde edilebileceğini gösteren yayınlar vardır. Bu makalede, beyin metastazı nedeniyle evre IV olan bir KHDAK’li olgumuzda kombine cerrahi tedavi yaklaşımını irdeleyerek, küçük bir hasta grubu da olsa, benzer hastalarda cerrahi tedavinin önemine dikkat çekmeyi amaçladık.
Brain metastasis are seen in 1/3’rd of non-small cell lung carcinoma (NSCLC). If brain metastasis is not treated, neurologic symptoms rapidly progress and median survival is two months. It is reported that surgical resection of brain metastasis and primary lung tumor provides long survival. In this report, we aimed to emphasize the importance of surgical treatment in similar patients, by investigating the combined surgical treatment approach in a NSCLC patient who is stage IV due to brain metastasis.

8.Acute Presentation of the Isolated Tuberculosis Abscess of the Chest Wall
Mahmut Tokur
Pages 144 - 146
Göğüs duvarı tüberküloz absesi nadir görülen bir durumdur. Nonspesifik abseden ya da tümörden ayırt edilmesi zordur. Tanı, ponksiyon ya da biyopsi ile elde edilen materyalin direkt yayma, kültür ya da patolojik incelemesiyle konulur. Tedavide standart bir yaklaşım yoktur. Altı ile on iki ay kadar medikal tedavi, kombine medikal ve cerrahi tedavi ya da sadece cerrahi tedavi uygulanabilir.
Tuberculosis abscess of the chest wall is rare. It is difficult to differentiate the tubeculosis abscess from non-specific abscess or tumor formation. The diagnosis of tuberculosis abscess of the chest wall can be done by direct examination of the smear, culture and pathological examination of the material extracted by needle aspiration. There are no standart treatment protocols. Medical therapy for 6-12 months, surgery or combination of these treatments can be preferred.

9.A Case of Tracheobronchopathia Osteochondroplastica Mimicing Endobronchial Mass
Hilal Ermiş, Nazan Şen, Gürcan Erbay, Emine Tuba Canpolat
Pages 147 - 150
Trakeobronkopati osteokondroplastika (TO), etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, yavaş ilerleyen, submukozal nodüllerle karakterize, benign seyirli ve nadir görülen bir bozukluktur. Literatürde genellikle sporadik olgu olarak bildirilmiştir. Endobronşiyal lezyonlar özellikle sigara öyküsü olan olgularda kötü huylu bir hastalığı düşündürmekle birlikte, nadiren benign karakterli de olabilir. Bu gibi durumlarda bronkoskopik inceleme önem kazanır.
Yetmiş bir yaşında, herhangi bir yakınması olmayan, ağır sigara içicisi erkek hasta, rastlantısal olarak çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde endobronşiyal lezyon şüphesi olması üzerine kliniğimize yönlendirilmiş, yapılan radyolojik ve bronkoskopik bulgular eşliğinde histopatolojik olarak TO tanısı almıştır.
Tracheobronchopathia osteochondroplastica (TO) is a rare benign disorder with unknown aetiology. The condition is characterized by submucosal nodules progressing slowly. TO usually has been reported in literature as sporadic cases. Although endobronchial lesions are considered as malignancy especially in the presence of smoking history, rarely it may be a benign condition. In this kind of situations bonchoscopic inspection comes into prominence.
Seventy-one year-old man who is asymptomatic and heavy smoker, was admitted to our clinic because of the suspicious endobronchial lesion determined on the thorax computed tomography which was performed incidentally. The diagnosis of TO is confirmed histopathologically accompanied by radiologic and bronchoscopic findings. 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale