Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Eurasian J Pulmonol: 14 (2)
Volume: 14  Issue: 2 - August 2012
Hide Abstracts | << Back
REVIEW ARTICLE
1.Tuberculosis in the Elderly
Deniz Köksal
doi: 10.5505/solunum.2012.17894  Pages 59 - 62
Tüberküloz (TB) her yaştan, cinsiyetten ve sosyoekonomik sınıftan insanı etkileyen bir infeksiyon hastalığıdır. Ancak toplumun belli kesimlerinde daha sık görülmekte ve bu durum TB kontrol programlarının yapılandırılmasında göz önüne alınmaktadır. Prevalansın yüksek olduğu ülkelerde üretken yaş gruplarını etkilerken, prevalansın düşük olduğu ülkelerde yaşlılarda önemli bir sorundur. Yaşlılarda klinik ve radyolojik bulguların atipik olması ve komorbiditeler nedeniyle tanıda ve uygun tedaviye başlamada gecikmeler olabilmektedir. Hızlı tanının temeli ayırıcı tanıda TB’nin düşünülmesidir. Yaşlılarda aktif TB’nin tedavisi temelde gençlerden farklı değildir. Standart tedavi kullanılır. Ancak yan etkiler gençlerden daha fazla görülmektedir. Yaşlı hastalarda tedavi başarısı daha düşük, TB’ye bağlı mortalite daha yüksektir. Risk grubundaki yaşlılarda latent TB infeksiyonu tanı ve tedavisi yapılmalıdır. Ancak hepatotoksisite riskini azaltmak için tedavi öncesi değerlendirmeler yapılmalı, yarar/zarar oranı doğru dengelenmelidir.
Tuberculosis (TB) is an infectious disease that can affect people of any age, gender, or socioeconomic class. It is more prevalent in some sections of the population and this situation is taken under consideration in implementing TB control programs. While TB affects mostly the productive age groups in high prevalence countries, it remains an important challenge in the elderly in low prevalence countries. The atypical clinical and radiological presentation of TB in the elderly and comorbidities can lead to delayed diagnosis and appropriate treatment. Considering TB in differential diagnosis is the cornerstone of a rapid diagnosis. Management of active TB in the elderly does not differ fundamentally from that in younger patients. Standart treatment is used. The incidence of adverse effects is higher in the elderly compared to the younger patients. Successful treatment outcomes are lower and TB-related mortality is higher in the elderly patients. The diagnosis and treatment of latent TB infection should be considered in risk groups. To minimize the risk of hepatotoxicity, careful pretreatment assessment is needed to balance the benefit against this potential risk.

2.Inhaled Therapy in Children
Sevgi Pekcan
doi: 10.5505/solunum.2012.83446  Pages 63 - 72
Aerosol ilaçlar, solunum yolu hastalıklarının ve sistemik hastalıkların tedavisinde kullanılan oral veya parenteral uygulanan ilaçların yerini almaya başlamaktadır. Aerosol yolla ilaç uygulamasının başlıca avantajları, noninvazif olması, oral tedavi ile karşılaştırıldığında etkinin daha hızlı başlaması, oral ve enjeksiyon tedavisine göre yan etkilerinin daha az olması ve enjeksiyona bağlı ağrının oluşmamasıdır. Aerosol yolla akciğerlere uygulanabilen terapötik ilaçlar arasında antibiyotikler, mukolitikler, kısa ve uzun etkili bronkodilatörler, antikolinerjikler, steroid ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar sayılabilir. Günümüzde, aerolize ilaç uygulaması amacıyla kullanımda olan araçlar üç kategoride sınıflandırılabilir: nebülizerler, ölçülü doz inhalerler (ÖDİ) ve kuru toz inhalerler (KTİ). Ülkemizde de çeşitli tipte inhaler ilaçlar bulunmaktadır. Çocuklarda en etkili inhalasyon yönteminin seçimi, çocuğun yaşına ve klinik durumuna bağlıdır. Seçilen uygun yönteme göre çocukların tedaviye uyumu artırılabilmekte ve hastalık seyri olumlu yönde değiştirilebilmektedir.
Aerosol medications are replacing oral and injected drugs that are used in the treatment of respiratory and other diseases. There are many advantages of aerosolized drug delivery to the lung. This route of administration is non-invasive, provides a faster onset of action for some drugs compared to oral therapy, avoiding the side-effects associated with oral and injection therapy and the pain associated with injection therapy. Many therapeutic drugs are being administered to the lung by aerosols. They include antibiotics, mucolytics, short and long–acting bronchodilators, anticholinergics, steroidal antiinflamatory drugs, non-steroidal antiinflamatory drugs. Many new devices are now available for delivering aerosolized medications. The current methods to deliver therapeutic aerosols can be classified in three categories: nebulizers, pressurized metered dose inhalers (pMDI’s) and dry powder inhalers (DPT’s). Various types of inhalers have become available in our country. The most efficient method of delivering aerosol to children depends on the age and clinical condition of the child.

RESEARCH
3.Our Experience Using the Heimlich Valve and the Aseptic Space
Muammer Cumhur Sivrikoz, Egemen Döner, Cumhur Murat Tulay
doi: 10.5505/solunum.2012.04764  Pages 73 - 78
Amaç: Hava kaçağı, akciğer rezeksiyonları sonrası en sık görülen komplikasyondur. Bu yazıda, akciğer cerrahisi sonrası aseptik boşluk ile ilgili deneyimimizi ve Heimlich valf kullanımımızı tartışmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında Mart 2005 ile Mayıs 2010 yılları arasında ameliyat edilen, uzamış ve persistan hava kaçağı olan hastalar alındı. Yirmi hastaya Heimlich valf uygulandı, 27 hasta ise Heimlich valf olmaksızın aseptik boşluk ile taburcu edildi.
Sonuçlar: Heimlich valfe ortalama geçiş zamanı 8,4 (4-15) gündür. Valf’in ortalama sonlandırma zamanı 26,95 (7-120) gündür. Aseptik boşluk gurubunda göğüs tüpü ortalama 10,65 (9-12) günde sonlandırıldı. İki gurupta da ampiyem oluşmadı.
Tartışma: Uzamış veya persistan hava kaçağı olan hastalarda postoperatif parankimal iyileşmenin değerlendirilmesi, tedavinin zamanlaması ve seçimi açısından önemlidir. Parankim kaçağı olmayan hastalarda aseptik boşluk uygulamasının, parankim kaçağı devam eden hastalarda ise Heimlich valf uygulamasının faydalı olduğunu düşünüyoruz.
Aim: Air leak is the most common complication incurring after pulmonary resection. In this report, we have aimed to discuss our usage of the Heimlich valve and the application of aseptic space after lung operations.
Materials and Methods: Patients with prolonged or persistent air leakage, operated at the Thoracic Surgery Department of Eskişehir Osmangazi University School of Medicine, between March 2005 and March 2010, were recruited for the study. While Heimlich valve was used on 20 patients because of persistent air leakage, 27 patients were discharged from the hospital with an aseptic space, without Heimlich valve attachment.
Results: The mean transient time of Heimlich valve application was 8.4 (4-15) days. The mean removal time of the valve was 26.95 (7-120) days. In the group with aseptic space, chest tubes were taken out in 9 to 12 days (mean 10.65). No empyema occurred in either group.
Conclusion: In patients with prolonged or persistent air leakage, evaluation of postoperative parenchymal recovery is of importance for the timing and the choice of treatment. We think that the use of aseptic space in patients without parenchymal leakage and placement of Heimlich valves in those with ongoing parenchymal leakages will be of benefit.

4.Thromboembolic Prophylaxis in Hospitalized Patients with Risk Factors: An underemphasized issue?
Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert, Coşkun Doğan, Demet Turan, Gülşen Saraç, Benan Çağlayan
doi: 10.5505/solunum.2012.19981  Pages 79 - 83
Amaç: Pulmoner emboli (PE), hastanede yatan hastalarda sık görülen, morbidite ve mortalitesi yüksek bir hastalıktır. PE’lerin önemli bir kısmı alt ekstremite derin venöz sisteminden kaynaklanır ve bu derin ven trombozları (DVT) çoğunlukla asemptomatiktir. DVT ve PE proflaksisi tüm dünyada kabul gören, rutin kullanıma girmiş yöntemler olmasına karşılık risk grubundaki hastalara proflaksi uygulamaları ihmal edilebilmektedir. Çalışmamızı, hastanemizde yatan ve risk faktörü taşıyan hastalarda DVT proflaksisinin hangi sıklıkta uygulandığını araştırmak için planladık.
Gereç ve Yöntem: Hastanemizin cerrahi, ortopedi, yoğun bakım, dahiliye, onkoloji, plastik cerrahi, kadın doğum, göğüs hastalıkları, nöroloji, nöroşirürji ve üroloji kliniklerinde yatan hastalar, aynı gün içinde ziyaret edilerek, hem kendileri hem de dosyaları görüldü. DVT ve PE için risk faktörleri saptandı. Proflaksi alması gerekip gerekmediği, 2001 ACCP kriterlerine göre belirlendi. Proflaksi alıp almadığı, proflaksiye kontrendike bir durumu olup olmadığı kaydedildi.
Bulgular: Hastanemizde yatan 275 hasta ziyaret edildi ve dosyası incelendi. Hastaların 134’ü (%48,7) kadın, 141’i (%51,3) erkekti ve yaş ortalamaları 53,09±19 idi. Hastanede ortalama yatış sürelerinin 8,1±10,1 gün olduğu saptandı. En sık saptanan risk faktörleri ileri yaş (%52,0), immobilite (%38,9), operasyon öyküsü (%36,4), malignite (%28,7) ve obezite (%21,1) idi. Proflaksi alması gereken 170 hasta vardı ve bunların 56’sına (%32,9) profilaksi uygulanıyordu. Klinikler ayrı ayrı incelendiğinde, risk gruplarına profilaksi uygulanma oranının en yüksek ortopedi (%84,6) ve nöroloji (%60,0) kliniklerinde bulunduğu, onları %37,5 ile yoğun bakım ünitesinin izlediği görüldü. Kadın hastalıkları ve doğum, onkoloji, plastik cerrahi ile üroloji kliniğinde profilaksi uygulanan hasta saptanmadı.
Sonuç: Hastanemizde venöz tromboemboli proflaksisine gereken önemin verilmediğini, risk grubundaki hastalara proflaksi uygulanması ile venöz tromboemboli insidansının ve ona bağlı morbidite ile mortalitenin azalacağını düşünüyoruz. Bunu da eğitimle başarabileceğimiz kanaatindeyiz.
Objective: Pulmonary embolism (PE) is frequent among hospitalized patients, with a high morbidity and mortality rate. Although prophylaxis for PE and deep venous thrombosis (DVT) is accepted worldwide and the procedures are routinely applied, prophylaxis may sometimes be ignored in risk groups. The aim of our study was to evaluate the rates of DVT prophylaxis in risk groups among patients hospitalized in our hospital.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in January 2008 at Dr. Lutfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital. Patients hospitalized in our surgery, orthopedics, intensive care, internal medicine, oncology, plastic surgery, obstetrics and gynecology, pulmonary diseases, neurology, neurosurgery and urology clinics were visited on the same day to evaluate the patients clinically and their medical records. Risk factors for DVT and PE were determined and patients receiving prophylaxis were documented.
Results: For the 275 patients, 134 (48.7%) females and 141(51.3%) males, included in the study, the average length of hospital stay was 8.1±10.1 days. The most frequent risk factors were advanced age (52.0%), immobility (38.9%), history of operation (36.4%), malignancy (28.7%) and obesity (21.1%). Among 170 patients who should receive prophylaxis, only 56 (32.9%) were found to receive prophylaxis. The highest rate of prophylaxis was given by the Orthopedics (84.6%) and the Neurology (60.0%) clinics, followed by the Intensive Care Unit (37.5%). During the study period, no patient was found to receive VT prophylaxis in the Gynecology, Oncology, Plastic Surgery and Urology Departments.
Conclusion: We have found out that in our hospital, the importance of DVT prophylaxis was not fully practiced. Prophylaxis of high risk patients for DVT would decrease the incidence of venous thromboembolism and the associated morbidity and mortality. We believe that the appropriate practice of prophylaxis could only be achieved through education.

5.A Survey of the Opinions of Health Care Personnel Working in a Teaching Hospital on Organ Donation and Transplantation
Merve Tarhan, Levent Dalar, Hüseyin Yıldırımoğlu, Adnan Sayar, Sedat Altın
doi: 10.5505/solunum.2012.05902  Pages 84 - 92
Amaç: Bu çalışmada, bir üçüncü basamak sağlık kuruluşunda çalışan personelin organ nakli ve bağışıyla ilgili görüş ve tutumlarının belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışan 519 sağlık personelinden ulaşılabilen ve formu eksiksiz dolduran 256’sına, görüşlerini ortaya çıkarma amacıyla, 5’i sosyodemografik özelliklere, 14’ü organ nakli ve bağışına ilişkin görüşlere, 6’sı hastanede açılacak olan nakil merkezi konusundaki görüşlere yönelik, kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan 27 soruluk anket formu uygulandı. Sonuçların istatistiksel analizi için student-t test, ki-kare testi kullanıldı. Gruplar arasındaki farklar Anova ve post hoc analiziyle belirlendi. Sonuçlar: Ankete yanıt veren 256 sağlık personelinin %20,7’si (n=53) doktor, %34,8’i (n=89) hemşire, %3,1’i (n=8) idari personel, %10,5’i (n=27) personel, %13,7’si (n=35) tekniker, %17,2’si (n=44) tıbbi sekreterdi. Organ/doku bağışı ve nakli konusundaki tutumlar ile eğitim düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Sağlık personelinin organ bağışlama durumları ile meslekler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). “Bir yakınınızın beyin ölümü halinde organlarının bağışlanması konusunda girişimde bulunur musunuz?’’ sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde, %50,8’inin (n=130) evet, %49,2’sinin (n=126) hayır yanıtını verdikleri görüldü. Yüzde 6,3’ünün (n=8), organ bekleyen yakını olmasına rağmen yakınlarının beyin ölümü halinde organlarını bağışlamayacakları saptandı.
Yorum: Nakledilecek organa gereksinimin arttığı günümüzde, sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumun birçok kesiminin nakli gerçekleştirilen organlar hakkında tam ve doğru bilgi birikimine sahip olmadığı ve organ bağışında bulunma oranlarının yetersiz kaldığı görülmektedir. Organ naklinde istenilen hedefe ulaşmanın tek yolu organ bağış sayısını artırmaktır. Bu sorunun çözümü için tüm toplumun yeterli bilgi ve farkındalığa sahip olması gerekmektedir ve hedef eğitim, bilinçlendirme ve bilgilendirme ile farkındalığın artırılmasıdır.
Objective: This study was planned to define opinions and attitudes of the staff working in a tertiary health institute for organ transplantation and donation.
Materials and Methods: A questionnaire form including a total of 27 closed and open-ended questions was distributed to 256 of the 519 health care personnel staff who were reached and asked to fill the form completely. Results: Of the 256 health personnel who answered the questionnaire, 20.7% (n=53) were physicians, 34.8% (n=89) nurses, 3.1% (n=8) administrative personnel, 10.5% (n=27) personnel, 13.7% (n=35) technicians and 17.2% (n=44) medical secretaries. The attitudes on organ donation and transplantation improved with rising educational level (p<0,001). The attitudes with respect to organ donation were clearly positive and the educational levels were higher among the physicians and the nurses and both statistically different than those of the other personnel (p< 0.05). The difference between the organ donation status of different professions was also significant (p< 0.001). When examined, the answers given to the question, “Would you make an attempt for organ donation in case of brain death of one of your relatives?" resulted in: 50.8% (n=130) as ‘yes’ and 49.2% (n=126) as ‘no’. Despite having relatives waiting for organs, %6.3 (n=8) of the participants were not willing to donate organs of their relatives in the case of brain death. Student-t and One-way Anova tests were used for the statistical analysis of the outcomes. The differences among the groups was determined by post hoc analysis.
Conclusion: Despite the increasing need for organs to be transplanted today, health care staff do not have a complete and accurate knowledge of organs transplantion, and their preparedness for organ donation is not satisfactory. The only way to reach the desired target in organ transplantation is to increase the number of organ donations. For the solution of this problem society must acquire sufficient knowledge and the awareness should be increased through the education.

6.Sexual Function in Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Sibel Özkurt, Beyza Akdağ, Deniz Bolat, Neşe Dursunoğlu, Saadettin Eskiçorapçı, Cüneyt Orhan Kara
doi: 10.5505/solunum.2012.53386  Pages 93 - 98
Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) sık görülen bir durumdur. Sekelleri arasında sertleşme bozukluğu (SB) bulunur. Çalışmamızın amacı OUAS ile SB arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma popülasyonu 34 OUAS hastasından oluştu. Kontrol grubuna (basit horlama) 13 hasta alındı. Demografik özellikler, beden kitle indeksi (BKİ), polisomnografik parametreler, Epworth Uykululuk Skalası (EUS) değeri ve seksüel fonksiyon durumu kaydedildi. Tüm hastaların ürolojik muayeneleri yapıldı. Seksüel fonksiyonlarını değerlendirmek için erkeklere “The International Index of Erectile Function-5 (IIEF-5)”, kadınlara “Female Sexual Function Index (FSFI)” uygulandı. AHİ<5 olanlar kontrol grubu, AHİ≥5 olanlar çalışma grubu olarak kabul edildi. Veriyi analiz etmek için kullanılan istatistiksel yöntemler Kruskal Wallis Varyans Analizi, Bonferroni Düzeltmeli Mann Whitney U Testi, İki Ortalalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi ve Mann Whitney U Testidir.
Bulgular: Semptomlarına göre 34 hastanın 24’ünde (%70,6) SB saptandı. SB’li hastaların çoğu ciddi OUAS’li idi. SB ile Beden Kitle İndeksi (BKİ) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı (p= 0,007). IIEF-5’e göre de 24 hastada SB bulundu. SB’si olan ve olmayan OSAS’lilerde minimum O2 satürasyonu açısından istatistiksel olarak önemli bir fark vardı (p=0,044). Respiratory disturbance index(RDI) ve ESS, ciddi SB’li hastalarda SB’si olmayan hastalarla karşılaştırıldığında daha yüksekti ama aradaki fark anlamlı değildi (p>0,05).
Sonuç: OUAS'lı hastalarda seksüel fonksiyonlar etkilenmektedir. SB’si olan OUAS’li hastalarda SB’nin mekanizması ve SB’nin tedavisi için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.
Aim: Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a common medical problem. Among its sequelae, erectile dysfunction (ED) has been reported. The aim of this study aim was to clarify the association between OSAS and ED.
Materials and Methods: The study population consisted of 34 OSAS patients and 13 control patients with simple snoring. Demographics, body mass index (BMI), polysomnography parameters, Epworth Sleepiness Scale (ESS) score, and sexual function situation were noted. All patients underwent urologic examination. The International Index of Erectile Function -5 (IIEF-5) was performed to males, and Female Sexual Function Index (FSFI) was performed to females in order to evaluated sexual functions. Patients were grouped as the control group whose apnea- hypopnea index was below 5, and as the study group with respiratory disturbance index RDI≥ 5. The data were statistically analyzed by using Kruskal Wallis Variance Analysis, Mann Whitney U Test with Bonferroni Correction, Independent Samples t Test and Mann Whitney U Test.
Results: ED was found in 24 (70.6%) of 34 patients on the basis of their symptoms. Most of the patients with ED (40%) had severe OSAS. There was a statistically significant relation between Body Mass Index (BMI) and ED (p=0.007). We found ED in 24 patients according to the IIEF-5 score. There was a statistically significant difference in the minimum O2 saturation f.indings between the OSAS patients with and without ED (p=0.044). Respiratory Disturbance Index (RDI) and ESS were higher in the patients with severe ED in comparison to the patients without ED, but the difference wasn’t statistically significant (p>0.05).
Conclusion: Sexual functions have been found to be affected in patients with OSAS. Additional studies are needed to ascertain the mechanism of ED in OSAS and the treatment of ED in this group of patients.

7.The Effect of Caffeic Acid in the Prevention of Lung Damage Due to Mechanical Ventilation in Rats
Şerife Torun, Hatice Toy
doi: 10.5505/solunum.2012.33603  Pages 99 - 104
Amaç: Ventilatörle ilişkili akciğer hasarı (ventilation induced lung injury, VILI), mekanik ventilasyondaki (MV) hastaların tedavisinde önemli bir sorun oluşturmaktadır. Kafeik asit (KA) immünomodülatör, antiproliferatif, antiinflamatuar ve antioksidan özellikte olan bir moleküldür. Bu çalışmada, MV’ye bağlı olarak gelişen VILI’nın önlenmesinde KA’nın etkisi araştırıldı.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya alınan ratlar 4 gruba ayrıldı. Grup 1’e (kontrol grubu) fizyolojik volümlerde (9 mL/kg) MV, Grup 2’ye aşırı doz (35 mL/kg) MV, Grup 3’e aşırı doz MV ve 10 μmol/kg KA, Grup 4’e ise aşırı doz MV ve 30 μmol/kg KA uygulandı. Tüm gruplarda akciğer hasarının göstergesi olabilecek değişiklikler histopatolojik olarak değerlendirildi.
Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, Grup 2 ratlarda akciğer hasarı göstergelerinde artış tespit edildi (p<0,01). Diğer yandan KA uygulanan Grup 3’te Grup 2 örneklerine göre akciğer hasarı bulgularının çok daha düşük şiddette ortaya çıktığı görüldü (p<0,01). KA uygulanan Grup 3 ile 4 ratlarda belirlenen akciğer hasarı histopatolojik bulgularının şiddeti arasında ise anlamlı fark yoktu.
Sonuç: Yüksek tidal volümlerin VILI’ya sebep olduğunu ve KA’nın bunu önlediğini histopatolojik olarak gösterdik.
Aim: entilation induced lung injury (VILI) constitutes a serious problem in the treatment of patients on mechanical ventilation (MV). Caffeic acid (CA) is a molecule with immunomodulating, antiproliferative, antiinflammatory and antioxidant properties. In this study the effect of CA in preventing VILI caused by MV has been investigated.
Materials and Methods: The rats included in the study were divided into four groups. Group 1, designated as the control group, was subjected to physiological volumes (9 ml/kg) of MV; Group 2 was subjected to overdose (35 ml/kg) of MV; Group 3 received an overdose of MV and 10 μmol/kg of CA; and Group 4 received an overdose of MV and 30 10 μmol/kg of Ca. In all four groups the changes indicating lung damage were estimated histopathologically.
Results: An increase in lung damage was observed in Group 2 rats as compared to the control Group 1 (p<0.01), whereas much less lung damage was noted in the Group 3 rats as compared to the Group 2 rats (p<0.01). There was no statistically significant difference in the severity of histopathologically estimated lung damage between the rats of Group 3 and Group 4.
Conclusion: We have shown through histopathological indices that high tidal volumes of ventilation cause VILI and that CA can prevent these.

CASE REPORT
8.Pulmonary Langerhans’ Cell Histiocytosis and Diabetes Insipidus: On the occasion of two cases
Cengizhan Sezgi, Abdurrahman Abakay, Çetin Tanrıkulu, Hatice Selimoğlu Şen, Abdurrahman Şenyiğit
doi: 10.5505/solunum.2012.96630  Pages 105 - 108
Pulmoner langerhans hücreli histiyositozis (PLHH), etyolojisi bilinmeyen ve sigara içenlerde görülen, nadir bir interstisyel akciğer hastalığıdır. Hastalıkta genellikle izole akciğer tutulumu vardır ve santral sinir sistemi tutulumu nadirdir. Bu olgu sunumunda, birinde takip, diğerinde ise tanı sırasında santral diabetes insipidus (Dİ) saptanan iki olgu sunulmaktadır. Olgular, yaşları sırasıyla 24 ve 39 olan, sigara içme öyküsü olan erkek hastalardı. İki olgunun da yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografilerinde (YRBT) yaygın kistik lezyonlar izlenmiş olup, video-yardımlı torakoskopik cerrahiyle (VATS) alınan biyopsilerinde PLHH saptandı. Takipte solunum fonksiyonlarının bozulmuş olduğu görülen birinci olguya 0,5 mg/kg metil prednisolon başlandı. Bir ay sonra yapılan kontrolde PLHH için kısmi düzelme gözlenmesi üzerine tedavi 6 aya uzatıldı, tedavi bitiminde tam remisyon saptanarak steroid tedavisi kesildi. İki hastaya da Dİ için oral 0,1 mg/gün desmopressin başlandı, bir ay sonra tam klinik düzelme gözlendi.
Pulmonary Langerhans’ cell histiocytosis (PLCH) is an uncommon interstitial lung disease with an unknown etiology in smokers. Disease is usually seen with isolated lung involvement and central nervous system involvement is rare.Two PLCH cases, with central diabetes insipidus (DI) determined at diagnosis in one of the cases and during follow-up in the other, is being presented in this report. The patients’ ages were 39 and 24, respectively and they were both male patients with a history of smoking. Widely cystic lesions were viewed at high-resolution computed tomography scans (HRCT) and PLCH was detected at the biopsies obtained by video-assisted thoracoscopic surgery (VATS), in both two cases. Therapy was started with 0.5 mg/kg methyl prednisolone for latter case, because of impairment in pulmonary function tests during follow up. On control, after one month therapy, partial improvement was seen for PLCH and the therapy was continued up to 6 months. At the end of the therapy complete remission was seen and corticotherapy was stopped. Desmopressin was started for both cases at 0.1 mg/day, orally. After one month of treatment clinical improvement was observed during control.

9.Castleman's Disease: Due to a rare interlobar location
Ayşen Taslak Şengül, Yurdanur Süllü, Meftun Ünsal, Ahmet Başoğlu
doi: 10.5505/solunum.2012.54771  Pages 109 - 112
Castleman hastalığı, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen ve nadir görülen benign bir hastalıktır. Anjiyofoliküler lenf nodu hiperplazisi veya dev lenf nodu hiperplazisi olarak da adlandırılır. Erişkinlerde sık olmasına karşılık çocukluktan itibaren her yaşta görülebilmektedir.
Sıklıkla toraksa yerleşmekle beraber tüm vücutta bulunabilir. Genellikle orta ve ön mediastende lokalizedir. Mediastinal otoimmün ve neoplastik hastalıklardan ayırt edilmesi gerekir. Burada, nadir bir yerleşim yeri olarak interlober bölgeden eksize ettiğimiz bir Castlamen hastalığı olgusunu, literatür bilgileri eşliğinde sunmaktayız.
Castleman’s disease is a rare benign disease with an unknown etiology. It is also called the angiofollicular lymph node hyperplasia or giant lymph node hyperplasia. Although it is more common in adults, it can be seen at any age starting from childhood.
It is more commonly observed in the thorax, but it can be found anywhere in the body. It is usually localized in the middle or anterior mediastinum. Castleman’s disease should be differentiated from other mediastinal autoimmune or neoplastic diseases. With the review of the literature, we hereby introduce a case of Castleman’s disease excised from the interlobar area, which is a rare location for this disease.

10.Thymic Squamous Carcinoma Coexisting with Thymoma
İbrahim Onur Alıcı, Aydın Yılmaz, Nilgün Yılmaz Demirci, Funda Demirağ, Koray Aydoğdu, Yurdanur Erdoğan
doi: 10.5505/solunum.2012.83702  Pages 113 - 116
Timoma ile timik karsinom birlikteliği nadir görülmektedir. Kuru öksürük nedeniyle kliniğimize başvuran 59 yaşındaki hastanın posteroanterior akciğer grafisinde orta mediastende genişleme izlendi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde ve manyetik rezonans görüntülemesinde, anterior mediastende nodüler kitle lezyonu saptandı. Pozitron emisyon tomografisinde artmış metabolik aktivite tutulum saptandı ve cerrahi olarak eksize edilen kitlenin histolojik incelemesiyle kombine B3 timoma-timik skuamöz hücreli karsinom tanısına ulaşıldı. Tümörün kapsülünü aşarak çevre yumuşak dokuları infiltre ettiği saptandı. Masaoka evresi IIA olarak belirlendi. Kapsül invazyonu olması nedeniyle 25 fraksiyonda toplam 50 Gy üç boyutlu konformal radyoterapi uygulandı. Olgu, timoma-timik karsinom birlikteliğinin nadir olması nedeniyle sunulmaktadır.
The coexistence of thymoma and thymic carcinoma is rare. A 59-year-old patient with the complaint of dry cough was admitted to our hospital. His chest x-ray showed expansion of the middle mediastinum. An anterior mediastinal mass was determined in the computed tomography and magnetic resonance imaging of thorax. Positron emission tomography showed increased metabolic activity and histological examination of the surgically excised mass was found to be thymic squamous carcinoma coexistent with type B thymoma. The tumor had infiltrated the surrounding soft tissues beyond its capsule. The Masaoka stage was IIA. Due to the capsule invasion three-dimensional conformal radiotherapy of 50 Gy in 25 fractions in total were applied. The case is presented here because of the rare coexistence of thymoma with thymic carcinoma. 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale