Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Eurasian J Pulmonol: 1 (3)
Volume: 1  Issue: 3 - 1999
Hide Abstracts | << Back
RESEARCH
1.Culture Positivity In Radiologically Inactive Pulmonary Tuberculosis Patients
Özlem Gürkan Ural, Münire Gökırmak, Turan Acıcan, Belma Çobanlı
Pages 87 - 89
Klinik ve radyolojik olarak inaktif tüberküloz tanısı konulan hastalarda balgam kültür sonuçlarının önemini irdelemek amacıyla kliniğimizde 1984-1995 yılları arasında inaktif akciğer tüberkülozu tanısı ile izlenen 145 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların akciğer grafilerinde inaktif akciğer tüberkülozu düşündüren bulgular saptanmıştı. Tüm olguların yapılan bakteriyolojik incelemelerinde, balgamda ARB teksifle üç kez negatif bulunmuştu. Balgam ARB kültür sonuçları incelendiğinde hastaların 6'sında (% 4) kültür pozitifliği ile aktivite saptandı.Sonuç olarak inaktif tüberküloz tanısı radyolojik ve bakteriyolojik incelemeler sonunda konulmalıdır. Bu olgularda mutlaka kültür sonuçlarının takip edilmesi gerekir.
To evaluate the results of sputum cultures in patients diagnosed as inactive tuberculosis. One hundred and forty five patients admitted to our clinic between 1984-1995 and diagnosed as inactive pulmonary tuberculosis were evaluated retrospectively. Chest X-rays revealed lesions which were compatible with inactive pulmonary tuberculosis. The bacteriological examination of sputum after homogenization disclosed three consecutive negative results for AFB. The sputum cultures for AFB and hence the disease activity were found to be positive in 6 (0.04) of the patients. Clinical and radiological evaluations are not enough for the diagnosis of inactive tuberculosis. Sputum culture results should be evaluated as well.

2.Retrospective Analysis Of 79 Empyema Patients
Duygu Özol, Sibel Öktem, Ertürk Erdinç
Pages 90 - 94
Ampiyemli hastalar sıklıkla uzamış hospitalizasyon gerektirmekte, morbidite ve mortalite açısından yüksek risk taşımaktadırlar. Bu çalışmada, 1990-1998 yılları arasında Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim dalında, ampiyem sebebiyle yatarak izlenen 79 olgu, retrospektif olarak, özellikle bakteriyolojik etkenler ve tedavi yöntemleri açısından incelenmiştir. Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 47.1 yıl olup 67'si erkek 12si kadındır. Kesin tanı anamnez, fizik muayene ve torasentez ile alınan plevral sıvının incelenmesi ile konmuştur. Altmış olguda ( %75.9) eşlik eden ek hastalık saptanmıştır. En sık 31 olguda (%39.2) pnömoni ve 15 olguda (%18.9) malignitedir. Otuzaltı olguda etken izole edilebilmiştir. En sık üretilen mikroorganizmalar 15 hastada (%18.9 ) Staphylococcus aureus ve 8 hastada (%9.2) ise Streptococcus pneumoniae dır. Hastaların 34 'ünde (%41 ) torasentez ile boşaltma yoluna gidilirken 39 olguya kapalı sualtı drenajı uygulanmış, 7 hasta operasyona gönderilmiş ve 6 olguya da drenaj yapılmadan sadece antibiyotik tedavisi verilmiştir. Altı olgu ise eksitus olmuştur. Hastaların hastanede yatış süresi ortalama 18.3+2.7 gün olarak bulunmuştur. Bu verilere göre Staphylococcus aureus enfeksiyon sıklığının eski yıllara göre artmakta olduğu görülmüştür. Özellikle diabetus mellitusun eşlik ettiği olgularda istatiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulunmuştur. Sıvı miktarının daha az olduğu olgularda ponksiyonla yapılan drenajın toraks tüpü ile yapılan drenaja göre hastanede yatış süresi ve iyileşme oranını etkilemediği bulunmuştur.
Patients with empyema have a high risk of morbidity and mortality with a prolonged hospitalization. In this study 79 patients who were treated in Ege University Chest Diseases Department between 1990-1998, are examined retrospectively, especially with regards to bacteriologic etiology of the empyema and the methods used in the therapy. Sixty-seven men and 12 women whose avarege age were 47.1 years, were included in the study. Definite diagnosis was established by the presence of purulant pleural fluid with physical findings and medical history. Consistent with empyema in 60 cases (75.9%), there was an accompanying disease, pneumonia in 31(39.2%) cases and malignancy in 15 (18.9%) cases were the two most frequent accompanying disease. In 36 cases a causitive agent could be isolated and the most frequently shown bacteriological agent was Staphylococcus aureus in 15 (18.9%) cases and Streptococcus pneumoniae in 8 (9.2%) cases. Drainage with thoracentesis was used in 34 (41%) cases and chest tube drainage was performed in 39 cases. Six cases were treated with antibiotics only without any intervention. The chest tubes were applied for an avarage of 11 days and hospitalization time was an avarege 18.3 days. In 7 patients, surgical treatment were performed- Six patients died. With this findings; we found that rate of Staphylococcus aureus infections increases, comparing with the previous reviews. Especially in diabetic patients, the Staphylococcus aureus infections rate are statistically high. Cases with little pleural fluid at the same time drainage with multiple thoracentesis versus chest tube, did not effect the hospitalization time and cure.

3.Iatrogenic Pneumothoraces
Melih Kaptanoğlu, İlhan Günay, Kasım Doğan, Tonguç Saba, Ersin Erbaş
Pages 95 - 99
Bu çalışmada hastanemizde uygulanan birtakım invaziv girişimlerden sonra gelişen "İatrojenik pnömotoraks" ların etyolojileri araştırılmış ve insidansının nasıl azaltılabileceği tartışılmıştır. Bu amaçla Aralık 1998-Mayıs 1999 tarihleri arasında hastanemizin değişik bölümlerinde yatan ve bu sırada iatrojenik pnömotoraks (px) gelişen 24 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. En genç hasta 18, en yaşlı hasta 80 yaşında olup ortalama yaş 48 idi. Hastaların 13'ü (%54) erkek, 11'i (%46) kadındır. Serimizde en sık olarak iatrojenik px'a neden olan girişim santral venöz kateterizasyondur (%44). Nedenler arasında uygun tekniğin kullanılmaması ve ısrarlı negatif ponksiyonlar yer almaktadır. İatrojenik px insidansının azaltılması için; teknik eğitim periyodik olarak tekrarlanmalı, kullanılan malzemeler özenle seçilmeli ve yapılan işlemin komplikasyonlarına karşı bilgili ve uyanık olunmalıdır. Bu çalışmada santral venöz kateterizasyon işleminin standart olarak yapılabilmesini amaçlayan bir de protokol oluşturulmuştur.
We investigated the etiologies of "Iatrogenic Pneumothoraces" and discuss the precautions for diminishing the incidence of it. Charts of 24 patients were retrospectively reviewed from December 1998 through May 1999. The youngest patient was 18 and the oldest one was 80 years old. The mean age was 48. Of the patients 13 (54%) were male and 11 (46%) were female.The most common cause of iatrogenic pneumothorax (px) was central catheterization (44%). II was due to technical failure including repeated negative attempts.
Training to increase technical capacity of the medical staff, and using proper equipments for invasive applications, and putting standard protocols into practice are important measures in decreasing the incidence of iatrogenic complications. Besides, residents should be alerted to the complications.

4.Comparison of Light Criteria With Cholesterol Level and Serum-Pleural Fluid Albumin Gradient In Differention of Pleural Fluids As Transudate Or Exudate
Arife Kodak, Aliye Candan Öğüş, Tülay Özdemir
Pages 100 - 104
Plevral sıvıların incelenmesinde ilk adım olan transuda-eksuda ayrımında genellikle Light kriterleri kullanılmakta olup, son yıllarda buna alternatif parametreler üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmada plevral sıvı kolesterol seviyesi, plevral sıvı / serum kolesterol oranı ile serum-plevral sıvı albumin gradientinin tanısal etkinliği Light kriterleri ile karşılaştırmıştır.
Çalışmaya alınan toplam 29 olgunun 9'unda malign plevral sıvı, 8'inde parapnömonik plevral sıvı, 6'sında konjestif kalp yetmezliği, 2'sinde tüberküloz plörezi, 2'sinde pulmonertromboemboli saptanmıştır. Etyolojik tanılarına göre 23 olguda eksuda, 6 olguda transuda özelliğinde plevral sıvı mevcuttur. Plevral sıvı kolesterol 60 mg/dl cutoff değer olarak alındığında transuda grubunda %16 eksuda grubunda %13 oranında yanlış sınıflandırma ortaya çıkmış ve sensitivite %86.9, spesifite ise %83.3 saptanmıştır. Plevral sıvı kolesterol / serum kolesterol oranı kullanıldığında transuda grubunda %50 ve eksuda grubunda %21 oranında hata saptanmıştır ve sensitivite ile spesifite diğer parametrelere göre en düşük elde edilmiştir (sırasıyla %78.2, %50 ).
Serum-plevral sıvı albumin gradientinin transuda grubunda sensitivite ve spesifitesi %78.2 ve %100 bulunmuştur.
Transuda tanısında Light kriterlerinin sensitivite, spesifite ve doğruluk oranlarının (sırasıyla %91.3, %83.3 ve %89.6 ) diğer parametreler ile karşılaştırıldığında en yüksek olduğu saptanmıştır.
Sonuç olarak; transuda-eksuda ayrımında en iyi parametrenin Light kriterleri olduğu görülmüştür. Etyolojik olarak transuda düşünülüp, Light kriterleri ile eksuda tanısı alan olgular için serum-plevra albumin gradientinin kullanılması durumunda doğruluk oranının artabileceği kanaatine varılmıştır.
Generally the criteria of Light et al are used in discrimination of a pleural fluid as transudate or exudate and recently research on alternative parameters has been performed. In this study the diagnostic efficacy of pleural fluid cholesterol level, pleural fluid / serum cholesterol ratio and serum-pleural fluid albumin gradient is compared to that of the Light's criteria. Among the total 29 cases included in this study the reasons for fluid accumulation in the pleural cavity are distributed as follows: 9 malign pleural effusion, 8 parapneumonic, 6 due to congestive heart failure, 2 tuberculous pleurisy, 2 pulmonary thromboemboli. In 23 cases the effusion was exudate and the rest showed characteristics of a transudate.
When the concentration of cholesterol in pleural fluid, with a cutoff point of 60 mg / dl, was used for classification, 16% of the exudates and 13% of the transudates were misclassified with a sensitivity of 86.9% and a specificity of 83.3 %.
When the pleural fluid cholesterol / serum cholesterol ratio was used misclassification was seen in 21% of the exudates and 50% of the transudates. The sensitivity and specificity were 78.2% and 50% respectively the lowest of all.
The sensitivity and specificity of serum albumin gradient in the transudates is found respectively as 78.2% and %100. In diagnosis of an transudative pleural fluid the criteria of Light et al has the highest sensitivity, specificity and accuracy (respectively 91.3%,83.3% and 89.6%) when compared with remaining parameters. In conclusion it was seen that to distinguish a pleural effusion as an exudate or a transudate the best parameters were the criteria of Light. The accuracy of results can accentuated with the usage of serum albumin gradients in cases where the fluid is supposed to be a transudate but diagnosed as an exudate according to the Light criteria.

5.Bronchogenic Cysts Of The Lung
İrfan Yalçınkaya, Fuat Sayır, Mehmet Kurnaz
Pages 105 - 107
Kliniğimizde 4 yıl içerisinde bronkojenik kist tanısı almış 4 erişkin bayan hasta; klinik, radyolojik ve cerrahi bulgular açısından irdelenmiştir. Bronkojenik kistlerin hepsi sağ akciğerde olup bir olgu üst, bir olgu orta ve iki olgu da alt lobda lokalize idi. İki-dört yıl süreyle aralıklı olarak öksürük ve balgam çıkarma şikayetleri olan hastaların tümünün radyolojik incelemelerinde kistik lezyon saptandı. Olguların birinde basit komplet eksizyon, üçünde deepitelizasyon+kapitonaj olmak üzere konservatif cerrahi uygulandı. Erişkin yaştaki hastalarda kronik pulmoner semptomlar varsa ve/veya radyolojik incelemelerde akciğerde kistik lezyon saptanmışsa bronkojenik kist öntanıda düşünülmelidir.
Four adult female patients with diagnosis of bronchogenic cysts were evaluated clinically, radiologically and surgically for four years in our clinic. Bronchogenic cysts were all in the right lung, being located one in the upper, one in the middle and two in the lower lobes. Radiologic examinations demonstrated cystic lesions in all patients who complained of cough and sputum for two to four years. All the patients had conservative surgery meaning complete exision in one case and deepitelization and capitonnage in the other three. In adult patients, in the presence of chronic pulmonary symptoms and/or cystic lesions are observed in radiologic examination, bronchogenic cysts must be considered in prediagnosis.

CASE REPORT
6.Bronchoscope Imaging Of Tuberculous Cavity
İlker Alp, Celal Karlıkaya
Pages 108 - 111
İki aydır yakınmaları olan ve son günlerde hızla genel durumu bozulan 59 yaşındaki bayan hastada radyolojik olarak sol üst lobu tutan, dev kavite ve alt lobda daha küçük boyutlu kavite, sağ ve sol alt loblarda pnömonik infiltrasyonlar ve solda minimal plevral sıvı saptandı. Fiberoptik bronkoskopide sol üst lob apiko-posterior segment girişinden başlayan, içinde çeşitli dehlizler içeren dev kavite saptandı. Alınan bronkoskopik örnekler ile mikrobiyolojik olarak tüberküloz tanısı kondu. Segment bronşuna açılan tüberküloz kavitesinin bronkoskopik olarak gözlenmesi nadir rastlanan bir durum olduğundan bronkoskopik fotoğraflar çekilerek, literatür gözden geçirildi.
We report the case of a 59 year-old woman with two months of history and rapid clinical worsening. Giant cavity in the left upper and smaller one in the left lower lobe, pneumonic infiltration in bilateral lower lobes and minimal pleural fluid on the left side were found on radiological examinations. Fiberoptic bronchoscopy revealed giant cavity with some galleries opening to left upper lobe, apico-posterior segment bronchus. Bronchoscopic specimens yielded the diagnosis of tuberculosis microbiologically.
Since tuberculosis cavity draining to a segmental bronchus is a rare event, bronchoscopic photographs were taken and literature was reviewed.

7.Itraconazole Therapy In Two Cases Of Chronic Necrotizing Pulmonary Aspergillosis
Arzu Ertürk, Murat Arul, Meral Gülhan, Bahar Kurt, Hüseyin Demirci, Serkan Akbay, Nermin Çapan
Pages 112 - 116
Aspergillus cinsi funguslar invaziv aspergillosis, miçetoma ve allerjik bronkopulmoner aspergillosis olarak üç klinik presentasyona neden olabilir. Kronik Nekrotizan Pulmoner Aspergillosis (KNPA), aspergillus türü mantarların akciğer dokusunda invazyonuna bağlı oluşan yavaş seyirli kavitasyon proçesi olarak tanımlanır. Makalemizde iki KNPA olgusunu ve bu olguların yeni bir antifungal ajan olan triazol, itraconazole verdikleri klinik cevabı sunduk. İlk hastamız 41 yaşında 5 yıl önce DIF tanısı almış erkek hasta olup hemoptizi ve diğer semptomlarla hastanemize kabul edildi. Multipl balgam örneğinden aspergillus fumigatus izole edildi. İkinci hastamız daha önce tüberküloz tanısı almış 24 yaşında erkek hasta olup tekrarlayan hemoptizi yakınması nedeniyle kabul edildi. KNPA tanısında hastanın klinik kriterleri temel alındı. İki hastamızda da itraconazole tedavisi ile belirgin klinik cevap elde edildi. İtraconazolün yaşam süresi kısıtlı hastalarda küratif tedaviden çok supressif tedavide etkili olduğu düşünüldü.
The fungus Aspergillus can cause any of three clinical presentations; invasive aspergillosis, mycetoma or allergic bronchopulmonary aspergillosis. Chronic necrotizing pulmonary aspergillosis (CNPA) is defined as an indolent, cavitation process in the lungs due to invasion of lung tissue by a fungus of the Aspergillus species. We present two cases of CNPA and detail the long-term clinical responses to the new antifungal triazol, itraconazole. The first patient, 41 years old male with DIF diagnosed five years previously, was admitted to the hospital with hemoptysis and other symptoms. Aspergillus fumigatus was isolated from multiple sputum specimens. The second patient 24 years old male who had had previous tuberculosis was admitted with recurrent hemoptysis. The diagnosis of CNPA is based on clinical criteria in this patient. Both of them have appreciable clinical responses to itraconazole therapy. Itracqnazole seems to be effective in CNPA when used in a suppressive (rather than curative) role in patients with limited life expectancy.

RESEARCH
8.Diagnostic And Therapeutic Bronshoscopy In Children
Burhan Köseoğlu, Vedat Bakan, Bekir Demirel, İsmail Katı, Salim Bilici, Önder Önem, İsmail Demirtaş
Pages 117 - 121
Bronkoskopi, çocukluk çağı solunum sistemi hastalıklarında, pek çok klinikte uygulanan tanı ve tedavi metodudur. Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada, Haziran 1995 ile Haziran 1999 yılları arasında genel anestezi altında, rijit bronkoskopi yapılan 109 hasta irdelenmiştir. Yaşları 4 ay ile 16 yaş arasında değişen hastaların 65'i ( % 59.63) kız, 44'ü ( % 40.36) erkekti. 62 hastada yabancı cisim tespit edildi ve çıkarıldı, 7 vakada trakeobronşial enflamasyon iki vakada trakeomalazi tespit edildi. Ampiyemli 26 hasta devamlı pürulan drenaj veya persistan atelektazi yönünden bronkoskopik olarak değerlendirildi. Bir olguda şüpheli trakeoösefagial fistül için fistülografi ve 3 olguda da bronkografi yapıldı. Yabancı cisimler %52..5 sağ bronşial ağaçta, 25.4 sol bronşial ağaçta, % 21.9 trakeadaydı, 47 olguda yabancı cisim tespit edilemedi. En sık çıkarılan yabancı cisim kuruyemiş parçası, en sık izlenen semptom öksürük, en sık fizik muayene bulgusu solunum seslerinde azalmaydı. İki olguda torakotomi yapılırken diğer tüm vakalarda yabancı cisimler bronkoskapla çıkarıldı. 4 minör komplikasyon gelişti (%3.66) ve bir hasta broştan kanama, respiretuar yetmezlik sonucu postoperatif yedinci gün kaybedildi (%0.9). Bu makalenin amacı çocukluk çağı yaş grubunda tanı ve tedavi amaçlı bronkoskopi ve komplikasyonlarını vurgulamaktır.
Bronchoscope is an important method to be used for diagnostic and therapeutic purposes for respiratory diseases of childhood in a great many clinics. In this study, we evaluated retrospectively 109 patients admitted to our department and underwent rigid bronchoscopy under general anestesia, from June 1995 to June 1999. Of the patients 65 (59.63 %) were girls and 44 (40.36 %) were boys ranging in age from four months to 16 years. In 62 cases foreign body was established and removed. In 7 cases there was inflammation of the tracheobronchial tree. Tracheomalasia was determined in two patients. 26 patients with empyema thoracic were evaluated bronchoscopically because of chronic purulent drainage or persistent atelectasis. Diagnostic fistulography due to suspicious TEF in one case and bronchography in three cases were performed. Foreign bodies were localized in the right bronchial tree in 52.5%, the left bronchial tree in 25.4%, and the trachea in 21. 9%. Foreign body was not found during bronchoscopy in 47 cases. The most frequently removed foreign body was nut fragments. The most frequent physical finding was decreased breath sounds; the most frequently presented symptom was cough. Foreign bodies were removed with bronchoscopy in all, except two cases underwent thoracotomy. There were four minor complications (3.6%) and one patient (0.9%) died because of respiratory failure due to bleeding from bronchus in postoperative seventh day. The aim of the article is to stress diagnostic and therapeutic bronchoscopy and complications in pediatric age group.

REVIEW ARTICLE
9.KOAH'da İnflamasyon Ve Tedavisi
Bilun Gemicioğlu
Pages 122 - 127
Abstract | Full Text PDF 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale